За кандидатстване за бакалавърска програма в Технически Университет следвайте следните стъпки и предоставете необходимите документи:

Кандидатстване за немския факултет: тук

1. Изберете специалност и насокa:

   – Изберете една от 29-те бакалавърски специалности, като внимавате за езиковите изисквания при нужда (немски, френски, английски).

2. Изберете начин за кандидатстване за инженерни специалности:

  • За инженерни специалности, може да се кандидатства чрез:

     – Държавен зрелостен изпит по български език и литература

     – Държавен зрелостен изпит по математика

     – Държавен зрелостен изпит по физика

     – Тест по математика (предварителна или редовна сесия)

  • За специалностите „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“ НЕ се допуска кандидатстване с държавен зрелостен изпит по български език и литература.
  • За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция.
  • За специалностите „Стопанско управление“ и „Публична администрация“ се кандидатства и с държавен зрелостен изпит по география.

3. Изисквания за състезателния бал:

   – Проверете условията за формиране на състезателния бал в Справочника за кандидат-студенти.

4. Изпити по чужди езици (за чуждоезикови специалности):

   – Предоставете тест (с оценка „да“/“не“) по съответния език. Възможно е признаване на алтернативни резултати, както е описано в Справочника за кандидат-студенти.

5. Документи за кандидатстване:

  • Подайте следните документи:

     – Заявление (приложено в Справочника за кандидат-студенти или в интернет сайта за прием)

     – Оригинал на дипломата за завършено средно образование и копие

     – Такса за кандидатстване

6. Място за подаване на документите:

     – ТУ – София (таксата се плаща на място)

     – Центровете и бюрата за приемане на кандидат-студентски документи в страната (таксата се заплаща по банков път)

     – Онлайн в интернет (таксата се заплаща по банков път)

7. Проверка на резултатите:

   – Резултатите от конкурсните изпити и класирането се публикуват в интернет.

За допълнителна информация и актуализации, моля, следете адреса: http://priem.tu-sofia.bg.

За кандидатстване за магистърска програма в Технически Университет (ТУ) следвайте следните стъпки и предоставете необходимите документи:

Кандидатстване за немския факултет: тук

1. Кандидатстване и условия:

   – За кандидатстване за магистърска програма е необходимо да имате диплома за бакалавър с успех не по-малък от „добър“, независимо от вида и формата на избраното обучение.

2. Документи за кандидатстване:

  • Подайте следните документи във факултетната канцелария на съответната специалност, в срок до една седмица преди началото на учебната година:

     – Заявление за кандидатстване

     – Оригинал на дипломата за бакалавър и копие

     – Документи, подкрепящи вашия кандидатски статус според указанията на факултета

3. Състезателен бал:

   – Състезателният бал е средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение (ако има такова), и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска степен.

4. Максимален състезателен бал:

   – Максималният състезателен бал е 100 точки, като се формира от:

     – Среден успех от дипломата за бакалавър, умножен по 10 (максимум 60 точки)

     – Оценка от дипломната работа, умножена по 2 (максимум 12 точки)

     – Сумата от оценките на 3 предмета, изучавани в курса на обучение (максимум 18 точки)

     – Допълнителни точки за участие в научни конференции, публикувани статии и други активности, по преценка на факултетния съвет (до 10 точки)

5. Допълващо обучение(за прегод от бакалавър към магистър):

   – При преминаване от бакалавър към магистър в същата или сродна специалност, може да бъде изисквано допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини.

6. Продължителност на обучението:

   – Обучението на магистърска програма е обикновено 1,5 години (3 семестъра).

7. Изравнително обучение (за преход между различни специалности или направления):

   – Възможност за преход чрез изравнително обучение с минимален срок един семестър.

8. Записване и класиране:

   – Кандидатите се класират на базата на състезателния бал и се записват в срок не по-късно от началото на учебната година.

9. Срокове за кандидатстване:

   – Документите за кандидатстване се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната година.

За повече подробности и актуализации, моля, следете уебсайта на Технически Университет: http://tu-sofia.bg.