За нас

Вече над 30 години FDIBA изгражда и доказва своя устойчив модел на образование! През тези години Факултетът се налага в националното и международно пространство като важно свързващо звено между обучаващи се, индустрия и иновации. Възпитаниците на FDIBA са движеща сила, търсена в много инженерни браншове в България и по света. Чрез своите придобити умения, те изграждат стабилни мостове между българската и немската икономика!

» Мисия на FDIBA (ФаГИОПМ)

Ние, екипът на FDIBA (ФаГИОПМ), желаем Факултетът ни да бъде предпочитано място за обучение в България за немскоговорящи, международно заинтересовани, предприемачески настроени и гъвкави студенти, докторанти и преподаватели. Чрез изследвания ориентирани към бъдещето, учейки се един от друг, заедно да допринасяме за устойчивото развитие на българската и евро­пейската икономика и общество.

» Ценности

НАСОЧЕНОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО
Силата на обучението във FDIBA е в инфор-мираността за нововъведенията и предвиждането на тенденции в развитието на обществото. Учеб­ната среда и предлаганите професионални квали­фикации са предпоставка за предприемачес­ко мислене и иновационни идеи у нашите студенти.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОСТ
Това е съшността на FDIBА. Тя се гарантира от многобройните партньорства в бизнеса, политиката и образованието, които разширяват възможностите на факултета. FDIBA е част от европейската обра­зователна мрежа, която предлага на студентите възможността да придобият международен опит в сигурна среда.

КАЧЕСТВОТО КАТО ГАРАНТ ЗА УСПЕХ
FDIBA е част от мрежа с германски партньорски университети, което предпоставя интегрирането на добри практики и стандарти за качество. Въз-можността за получаване на двойна диплома улеснява навлизането на абсолвентите на българския, германския и международните пазари на труда.

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Високият стандарт на обучение във FDIBA се постига както чрез активното участие на партньорите и вече завършилите възпитаници на Факултета, така и чрез уменията, предавани през поколенията. По този начин ние даваме своя принос за осигу-ряване на висококачествено обучение на студенти за изграждането на силна икономика в България.

ТРАДИЦИЯ
В продължение на 30 години, с подкрепата на DAAD, FDIBA сътрудничи с германски институции и преподаватели, обучени в цяла Европа. Факултетът се адаптира към променящата се среда, за да осигури образование, задоволяващо интересите на студентите и осигуряващо им стабилен профе­сионален профил.