Докторантското училище при FDIBA 

ℹ️ Докторантското училище (ДУ) при FDIBA съществува от 2012 година, като в него до настоящия момент са защитили дисертационни трудове вече 10 учени.

ДУ е създадено с цел осигуряване на трета степен на обучение и възпроизвеждане на преподавателския състав в основните области на компетенции на FDIBA. Днес то извършва научно-изследователска дейност и обучение на докторанти на немски и английски език в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за ТУ – София докторантски програми по съответните направления и специалности, съгласувано с основните международни партньори на FDIBA.