Указания за кандидат студенти


1. Оценки, включвани в състезателния бал

Оценка от дипломата по

Математика

Физика

Допълнителна оценка * Матура по български език и литература/ по математика/ по физика/ тест по математика

Матура умножена по 2,9; тест по математика – умножена по 3

 

2. Записване по специалности

Общо машиностроене(немски език)

Компютърни системи и технологии(немски език)

Бл.10, ет. 2, стая 10214, тел. 02/965 3213

 

3. Конкурсни изпити

Предварителните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Предварителните тестове по математика се провеждат на:

 • 2 април 2016 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
 • 16 април 2016 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница;
 • 23 април 2016 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.

Предварителните изпити по чужд език (немски и английски) се провеждат на 9 април 2016 г. (събота) в ТУ – София, а по английски език се провежда едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).

При подаване на документите всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал.

Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото:

Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).

Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

Редовните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Тестът по математика се провежда на 3 юли 2017 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 4 юли 2017 г. (вторник), а по композиция – на 5 юли 2017 г. (сряда), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език (немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София 24 юни 2017 г. (събота), 1 юли 2017 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив. Резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София се признават за кандидатстване и участие в класиране.В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.Всеки кандидат заявява писмено, при подаване на документите, кои от матурите в дипломата за средно  образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен  да се признаят при образуване на състезателния бал.

 

4. Заявление за кандидатстване

Свали от тук

 

5. Кандидатстудентски изпит по немски език- изисквания за провеждане на изпита

Изпитът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите на немски език на базата на граматически, смислово и стилистично правилна активна употреба на лексикален запас от около 2000 думи. Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес.

Изпитът по немски език е писмен се състои от 3 елемента:

 • Слушане с разбиране
 • Четене с разбиране
 • Писане на лично писмо

Слушане с разбиране

Елементът “Слушане с разбиране” съдържа затворени и отворени задачи.

Текстът може да бъде от областта на техниката или да има обществено-политически или научнопопулярен характер. Текстът се прочита два пъти на глас, като предварително са зададени въпроси или опорни точки към съдържанието му. Целта е да се провери до каква степен кандидатите възприемат слухово информацията от даден немски текст и дали са в състояние да отделят главната от второстепенната информация.

Всеки верен отговор при затворените задачи (правилно/грешно) носи по 1 точка.

Всеки верен по смисъл отговор при отворените задачи (отговор на въпроси към съдържанието на текста) носи по 1 точка. Кандидатът може да получи по 1 / 0,5 или 0 точки. Езикът (граматика и изразни средства) се оценява отделно, като броят на точките за език се равнява на една трета от броя на точките за съдържание.

Четене с разбиране

Елементът “Четене с разбиране” има за цел да провери умението на кандидатите да разберат съществената информация в текст на немски език, който е от областта на техниката или има обществено-политически или научнопопулярен характер.

Този изпитен елемент съдържа до 15 затворени задачи (правилно/грешно). Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Писане на лично писмо

Ситуацията за написване на лично писмо се представя детайлизирано в няколко подточки, по които кандидатите пишат достатъчно изчерпателно. Изисква се също така да се спазят формалните белези на личното писмо. Целта е да се проверят уменията на кандидатите да формулират собствени мисли на правилен немски език в рамките на дадена тема. Ситуацията ще бъде зададена по една от следните теми: семейство, училище, свободно време, пътуване, любими занимания.

Кандидатът получава точки за съдържание/структура и за език (граматика: морфология, синтаксис, словообразуване; изразни средства: лексика, стил; и правопис).

Елементите на изпита са равнопоставени.

Изпитът е успешно издържан при достигане на 50% от общия брой точки.

Продължителност на изпита: 2,5 часа

Резултатът от изпита е издържал (да) или неиздържал (не).

 

За повече информация относно Кандидатстудентска кампания 2016 на ТУ-София