Учебен план на специалността "Компютърни системи и технологии" (на немски език) образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Учебен план за допълващо обучение за образователно-квалификационна степен "магистър" специалността "Компютърни системи и технологии" за завършили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по специалности от професионалното направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (на немски)

 

Учебен план за изравнително обучение за образователно-квалификационна степен "магистър"  по специалност "Компютърни системи и технологии на немски език" от професионалното направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по други специалности от област на висше образование 5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

Учебен план за образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Компютърни системи и технологии" за (на немски език) за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Компютърни системи и технологии" 2014-2015

 

Учебен план за образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Компютърни системи и технологии" за (на немски език) за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Компютърни системи и технологии" 2015-2016