Докторантското училище


 

Докторантското училище (ДУ) при Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създадено с решение на Академичния съвет на Технически университет – София за осигуряване на трета степен на обучение и възпроизвеждане на преподавателския състав в основните области на компетенции на ФаГИОПМ.

Докторантското училище извършва научно-изследователска дейност и обучение на докторанти на немски и английски език в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за ТУ докторантски програми по съответните направления и специалности, съгласувано с международните партньори на ФаГИОПМ - Германската служба за академичен обмен (DAAD), Технологичния институт Карлсруе, Техническия университет Брауншвайг, Висшето училище по икономика и мениджмънт Ессен и други чуждестранни висши училища (ВУ) и научни организации, с които ТУ-София има подписани договори за сътрудничество и които се отнасят до дейността на ФаГИОПМ.