Направление MBA

Специалност: Стопанско управление
ECST-Code:  
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Форма/форми на обучение: Дневна
Продължителност на обучението: 5 семестъра
Завършване:
  • Дилома от ТУ-София за магистър-икономик
  • Двойна диплома от ТУ-София и FOM Essen за Master of Business Administration (MBA)
Партнираща институция: FOM Essen
Допускане до обучение:

Кандидатстването в Магистърска програма „MBA“ във ФаГИОПМ се провежда според действащите за съответната година правила за кандидатстване в ТУ-София.
Изисква се придобита бакалавърска степен.

Учебни планове:

 

Стопанско управление

Условие за следване е завършена бакалавърска степен. Обучението е петсеместриално, платено и в изравнителното обучение се припокрива със специалността „Индустриален мениджмънт”. Специализираното обучение включва основно дисциплини в областта на маркетинга, като: Стратегически маркетинг, Маркетинг-Микс, Електронна търговия, Международен маркетинг и др. и завършва с магистърска работа.

Абсолвентите получават съвместна диплома за “Master of Business Administration” (МBА) на ФОМ Есен и ТУ-София и диплома за магистър по „Стопанско управление“ на ТУ-София.

 

1. Общо за специалността

Условие за следване в специалността „Стопанско управление” е завършено висше образование (бакалавър или магистър) по всякакви специалности. Обучението е платено и в определена степен се припокрива със специалността „Индустриален мениджмънт” като част от занятията се водят общо и за двете специалности. Специализираното обучение включва редица дисциплини в областта на маркетинга, като: Стратегически маркетинг; Маркетинг-Микс; Интернет маркетинг; Ел. търговия; Интернационален маркетинг и др. Абсолвентите получават двойна диплома за Master of business administration (МBА) на ТУ София и Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM Essen) и за магистър по стопанско управление на ТУ-София. За най-добрите студенти има тримесечни стипендии за разработване на магистърски работи и практика в Германия.

 

2. Квалификационна характеристика

Цел на магистърската програма

Подготовка на управленски кадри с образователно-квалификационна степен „Магистър” за нуждите на български предприятия, германски предприятия в България и български предприятия с германско участие, за насърчаване на българо-германските икономически, научни и културни връзки. Студентите, които първоначално имат бакалавърско или магистърско образование по същата или друга специалност, следва да получат допълнителни управленчески и икономико-мениджърски знания и умения по германска система на обучение с цел да решават комплексни практически задачи със специализация в областта на маниджмънта и маркетинга.

Обучение – форма, продължителност, прием и дипломиране

Обучението по специалността трае 3 семестъра и се извършва на немски език и по германска образователна система, съобразена и с българските държавни изисквания. Приемът на студенти се извършва на базата на положен или признат изпит по немски език Test DaF, ZOP, DSD II, Deutsches Abitur и успех от предишното следване не по-нисък от добър 4,00. Завършилите друга специалност преминават през “изравнително обучение” от 2 семестъра, за да получат един минимум от основни икономически знания и да изпълнят изискванията и на германския партньор.Редовните занятия се провеждат с германски гост-професори и български преподаватели, специално обучени за проекта във Ф Р Германия. Германският партньор в обучението по „Стопанско управление” (на немски език) е Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM Essen), съвместно с който се издава двойна диплома (Master of business administration - MBA), а ТУ-София издава и българска диплома (Магистър по стопанско управление). Финансовата и материална подкрепа, както и контролът на качеството на обучение се осъществява от Германската служба за академичен обмен (DAAD) и FOM Essen.

Предназначение на специалиста

Магистърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на индустриалното предприятие в условията на пазарното стопанство. Това са функции, отнасящи се както до снабдителската и производствена дейност на предприятието, така и до реализацията на неговата маркетингова политика, включително пазарната реализация и пласмента на произвежданите стоки или извършваните услуги.Магистърът по индустриален мениджмънт може да работи във всички държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствено бизнес-предприемачество; като научен работник, занимаващ се с изследователска дейност в областта на мениджмънта и маркетинга или като преподавател във висши и средни училища.

Умения на специалиста

За да осъществява ефективно управление на предприятието магистърът по индустриален мениджмънт трябва да може да прави пазарни проучвания и икономически анализи с цел насочване на предприятието към производство на такива продукти, които да отговарят на изискванията на съответния пазар, т. е. към създаване на конкурентноспособни продукти. Също така той трябва рационално да използва компютъризираните информационни системи за оптимизиране организацията на управление на предприятийния възпроизводствения процес. Не на последно място са усилията за осъществяване на кадровата политика на фирмата и за създаване на благоприятен микроклимат за работа и развитие на персонала. Магистърът по стопанско управление следва да може да осъществява финансовата и инвестиционната политика в предприятието, да съставя неговия баланс, да владее техниката на счетоводната отчетност и борсовите операции. Той трябва да може да води преговори и да сключва договори със своите контрагенти, да владее българското стопанско законодателство до такава степен, че да не нарушава правилата на конкуренцията и пазарната икономика, както и правата на трети лица върху техните продукти на националните и международни пазари.