Направление Индустриален мениджмънт

Специалност:

Индустриален мениджмънт Магистър

ECST-Code:  
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Форма/форми на обучение: Дневна
Продължителност на обучението 5 семестъра
Завършване:
  • M.A. Индустриален Мениджмънт на ТУ-София
  • M.Sc.Технологично-ориентиран Мениджмънт на ТУ Брауншвайг
Партнираща институция: Technische Universität Braunschweig
Допускане до обучение:

Кандидатстването в Магистърска програма „Индустриален мениджмънт (на немски език)“ във ФаГИОПМ се провежда според действащите за съответната година правила за кандидатстване в ТУ-София.

Изисква се бакалавърска степен с минимум 2 семестъра основополагащ BWL курс.

Учебни планове:

 

Специалността "Индустриален мениджмънт"

Трисеместриална магистърска специалност по държавна поръчка за кандидати с висше образование от всякакви специалности, преминали успешно двусеместриално изравнително обучение. Фундаменталната подготовка включва: Основи на мениджмънта; Микро- и макроикономика; Частно и публично право; Икономическа статистика и информатика; Счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност; Маркетинг и др. В специализираното обучение е предвидено засилено изучаване на дисциплини по мениджмънт и завършва с магистърска работа в рамките на един семестър.

Завършилите получават диплома на ТУ-София за “магистър по индустриален мениджмънт“ и диплома на ТУ-Брауншвайг Master of Science in “Technologieorientiertes Management” при условие, че получат 30 кредита от обучение в рамките на един семестър или проведат едномесечен интензивен курс в ТУ-Брауншвайг.

Детайлна характеристика на учебната дисциплина за магистър и магистър изравнителен

 

1. Общо за специалността

Специалност „Индустриален мениджмънт” е магистърска специалност, предвидена за кандидати с висше образование, с технически или природонаучни специалности. Студентите получават фундаментална подготовка по: Икономика и управлението на предприятието; Микро- и макроикономика; Правно регулиране на стопанската дейност; Икономическа статистика и информатика; Счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност. В специализираното обучение е предвидено засилено изучаване на дисциплини по мениджмънт и завършва с дипломна работа. Завършилите получават диплом за “магистър по индустриален мениджмънт”. На абсолвентите се издава и двойна диплома на ТУ-София и ТУ-Брауншвайг – Diplom Wirtschaftsingenieur. За най-добрите студенти е предвидена тримесечна практика в германски фирми и предприятия.

 

2. Квалификационна характеристика

Обучението по специалността трае 3 семестъра и се извършва на немски език и по германска образователна система, съобразена и с българските държавни изисквания. Приемът на студенти се извършва на базата на положен или признат изпит по немски език (Test DaF, ZOP, DSD II, Deutsches Abitur) и успех от предишното следване не по-нисък от добър 4,00. Завършилите друга специалност преминават през “изравнително обучение” от 2 семестъра, за да получат един минимум от основни икономически знания и да изпълнят изискванията и на германския партньор.

Завършилите специалност Индустриален мениджмънт получават квалификация Магистър по индустриален мениджмънт.

Дейностите и функциите им след завършване на специалността са свързани с организацията и управлението на промишленото предприятие в условията на пазарното стопанство. Те имат пряко отношение към снабдителската и производствената дейност на фирмата, реализацията на нейната маркетингова политика, включително пазарната реализация на произведената продукция. Те трябва да могат да правят пазарни проучвания и икономически анализи с цел насочване на предприятието към производство на такива продукти, които да отговарят на изискванията на съответния пазар и по-добре да задоволяват неговите потребности, т.е. създаване на конкурентоспособни изделия, а също така рационално да използват компютъризираните информационни системи за оптимизиране организацията на управлението на възпроизводствения процес на предприятието. Не на последно място са усилията за осъществяване на кадровата политика на фирмата и за създаване на благоприятен микроклимат за работа и развитие на персонала. Специалистът по Индустриален мениджмънт следва да може да осъществява финансовата и инвестиционна политика на фирмата, да съставя нейния баланс, да владее техниката на счетоводната отчетност и борсовите операции. Освен това, той трябва да може да води преговори и да сключва договори със своите контрагенти, да владее германското и българското законодателство в икономическата област до такава степен, че да не нарушава правилата на конкуренцията в пазарна икономика, както и правата на трети лица на националните и международни пазари. За да осъществява ефективно всички тези дейности, специалистът по Индустриален мениджмънт трябва да притежава необходимите знания в областта на основните за обучението дисциплини като:

Въведение в икономиката и управлението на предприятието

Микро- и макроикономика

Правно регулиране на стопанската дейност

Икономическа статистика и информатика,

както и основни знания в областта на специализираното обучение по дисциплини като мениджмънт на снабдителската и производствена дейност, мениджмънт на персонала, маркетинг, иновационен мениджмънт, организация на предприятието, финанси и контрол и др..

Освен инженерно-техническите и икономическите знания и езиковата подготовка завършилите специалисти трябва да притежават и богата обща култура и способност сами да усъвършенстват знанията и уменията си. Обучението завършва с изготвяне на дипломна работа.