Направление Стопанска информатика

Специалност: Стопанска информатика Бакалавър
ECST-Code:  
Образователно-квалификационна степен:  Бакалавър
Форма/форми на обучение:  
Продължителност на обучението:  8 семестъра вкл. 1 семестър практика и дипломна работа)
Завършване:
 • Бакалавър на ТУ-София
 • Бакалавър на OvGU Magdeburg
Партнираща институция: Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Допускане до обучение:

Кандидатстването в бакалавърска програма „Стопанска Информатика (на немски език)“ във ФаГИОПМ се провежда според действащите за съответната година правила за кандидатстване в ТУ-София.

Изпит по немски език или езиков сертификат

Учебни планове:

 

 

Стопанска информатика

 1. Общо за специалността

Бакалавърското обучение по Стопанска Информатика (СтИ) на немски език (Wirtschaftsinformatik) във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели. То се извършва съвместно с Ото фон Герике Университет Магдебург (ОфГУ Магдебург) и включва два семестъра обучение в Магдебург. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната диплома на ОфГУ Магдебург.

 Актуалност:

Вече 30 години с непосредствената подкрепа на DAAD и в сътрудничество с 4 германски университета в Немския факултет се обучават бакалаври и магистри по две основни специалности „Общо машиностроене“,“ Мехатроника и информационна техника“  и „КСТ“, както и магистри по „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“ - всички на немски език.

Изхождайки от налагащия се от години интердисциплинарния подход в обучението на компютърни инженери нашите партньори от ОфГУ – Магдебург (OvGU) преди повече от 5 години въведоха специалността „Wirtschaftsinformatik“, използвайки Бизнес информатиката е разположена на интерфейса на бизнеса и технологиите и се занимава с въпроса как информационните и комуникационните системи могат да бъдат проектирани и използвани в бизнеса и администрацията. ФаГИОПМ си партнира в специалност КСТ. Първоначално приетите 40 студенти в лимитираната специалност (numerus clausus) по настоящем са 120 на година от около 450 кандидати.

Стопанската информатиката е разположена на границата на бизнеса и технологиите и се занимава с въпроса как информационните и комуникационните системи могат да бъдат проектирани и използвани в бизнеса и администрацията.

Имайки предвид високия интерес към специалисти с такова обучение и в България с колегите от ОфГУ се постигна споразумение тя да бъде въведена и във ФаГИОПМ, при което се предполага, че към нея ще има интерес в България, аналогичен  на интереса в Германия. Такава беше препоръката и в доклада на Комисията по акредитация от немска страна през 2018 г.

 1. Квалификационна характеристика

Обща характеристика на обучението:

Съвременното развитие на информационните технологии поставя високи изисквания за образователното ниво и на компетенциите на заетите в тази сфера. Дейността на инженерните кадри в развитието на информационните, компютърните и комуникационните на съвременния етап в голяма степен е свързана с разработването, изпълнението и ръководството на инвестиционни, интеграционни и експлоатационни проекти, които налагат инженерите да имат един базов минимум от познания в областта на стопанските науки – пазарни механизми, управление на качеството, управление на производството, предоставянето и експлоатацията на информационни системи и услуги.

В този смисъл въвеждането на новата специалност ще допринесе за широкопрофилна, интердисциплинарна подготовка на студентите по Стопанска информатика с цел посрещане на многопластовите предизвикателства на развитието на информационните технологии на българския пазар.

Абсолвентите от специалност Стопанска информатика ще могат за запълнят нишата от управленски кадри с инженерно образование, както в представителите на немската индустрия, които от години работят на територията на България, така и в български предприятия от държавния и частния сектор, които работят за или с клиенти от немскоговорящите държави в Европа.

Обучението по специалността е структурирано в 8 семестъра, първият от които (както и в другите специалности във ФаГИОПМ) е изравнителен, а последният е предвиден за провеждане на практика, интегрирана с разработване на дипломен проект. Предвидено е обучение по 50 дисциплини, 12 от които избираеми. 21 дисциплини са аналогични на дисциплините от курса по специалност „КСТ – на немски език). Останалите (с изключение на 4 езикови дисциплини и 4 дисциплини Спорт) 21 дисциплини дават на студентите базови познания в областта на стопанските науки, маркетинга, мениджмънта и финансовото дело.

Задължителни елементи в обучението на студентите за придобиване на правото на двойна бакалавърска степен – българска и немска, е двусеместриално обучение в партньорския университет и задължително двойно ръководство (от българска и немска страна) при разработване на дипломния проект. Съществен елемент от обучението за придобиване на немска диплома е задължителното изучаване на 6 определени дисциплини (ядрото на специалността) в ОфГУ Магдебург. За запазване на Know How на разработените учебни програми от немските колеги, в документацията на специалността анотациите по тези дисциплини са представени в оригинал, на немски език – извадка от справочника с дисциплините на Факултет по Информатика в ОфГУ Магдебург.

 

            Образователни и професионални цели:

Успешно завършилите специалисти трябва:

 • да са добре запознати с теоретичните и технически основи на компютърните, комуникационните и информационните системи като основа за надграждане на познанията в по-тясна приложна;
 • да са добре запознати с основите на стопанските науки и на приложението на информационните технологии в стопанската дейност на предприятията от информационния и комуникационния браншове;
 • да могат творчески да участват в процеса на инженерното проектиране с отчитане на икономическите показатели на разработваните проекти;
 • да имат развити способности за работа в екип и да имат усет за икономико-мениджърските, социалните, правните и хуманитарните аспекти на инженерната професия.

            Реализация на завършилите специалисти:

Поради интердисциплинарната си подготовка и широка база от теоретични познания и практически умения завършващите специалност “Стопанска информатика” ще намират много добър прием в държавни и частни фирми в България и в чужбина.

Инженер – мениджърите в информационната индустрия, освен разработчици и ползватели на информационни, комуникационни и компютърни системи, често са координатори и мениджъри, които ръководят специалистите от различни специалности, участващи в даден проект. На специалистите от тази специалност се предлагат възможности за професионална реализация в следните области:

 • Научни изследвания: Разработване на инженерни, математически, статистически и икономически методи и модели. Разработване и изпитване на нови системи и услуги и подобрение на известни методи и продукти. Задълбочените знания по основните науки са предпоставка за това.
 • Развойна дейност: Конципиране, изчисляване и конструиране на системи, устройства и съоръжения в лабораториите, инженерните и конструкторски бюра. Структуриране на програми за комуникационни и информационни интелигентни компоненти и системи или създаване на компютърен софтуер за осъществяване на дейностите в различните области.
 • Производство: Подготовка на производството, производство, контрол и изпитване и предоставяне на услуги в комуникационни и информационни системи.
 • Проектиране: Системно проектиране и икономическо планиране на информационни и комуникационни системи, самостоятелно или съвместно със заявителите с цел подобряване на продуктите.
 • Дистрибуция: Дистрибуция на продукти на информационните технологии, включително консултиране на клиенти.
 • Експлоатация: планиране, мониториране и менажиране на дейностите по експлоатация, поддръжка и ремонт на комуникационни и информационни системи.

Статистиката за реализацията на завършилите ФаГИОПМ специалисти показва, че около 85 % от тях намират подходяща работа в България. Реализацията им е високо оценявана от работодателите в частния, държавния и публичния сектор. Това дава основание да се предположи, че за специалистите, които освен инженерна имат и икономическа подготовка, реализацията ще бъде успешна и нависоко професионално ниво.