Studiengangsprofil Общо машиностроене

Studiengang Общо машиностроене Бакалавър
ECST-Code:  
Ausbildungs- und Qualifikationsstufe Бакалавър
Ausbildungsformen:  
Dauer der Ausbildung 7 Semester inkl. 3 Monate Fachpraktikum (+ 1 Semester Bachelorarbeit)
Abschluss:
  • Bachelorabschluss der TU Sofia
  • B.Sc. Maschinenbau des KIT
Kooperationspartner: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Zulassung zum Studium:

Die Bewerbung um einen Studienplatz im Studiengang „Allgemeiner Maschinenbau” an der FDIBA erfolgt nach den für alle Bewerber an der TU Sofia geltenden allgemeinen Regeln des jeweiligen Studienjahres.
Mit Aufnahmeprüfung (Test) in Mathematik oder Abiturnoten und deutscher Sprache (mind. TestDaF Note 3).

Учебни планове:

 

Бакалавърското и магистърско обучение се извършва съвместно с Технологичния институт в Карлсруе (KIT) и включва един семестър обучение в KIT и от 4 до 6 месеца специализирана практика в германски предприятия. Бакалавърската програма включва фундаментална и специализираща подготовка. В магистърската степен се задълбочават и доразвиват специалните знания от бакалавърската степен. Най-добрите студенти могат да изготвят своите дипломни работи в Германия със стипендия на DAAD. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер, съответно магистър–инженер на ТУ-София, както и съответните дипломи на KIT.

 

1. Общо за специалността

Обучението за бакалавър е с продължителност 8 семестъра, като в този период се провежда и 10 седмична специализирана практика в германски предприятия, а за магистър обучението е 3 семестъра. Следването включва фундаментална и специализираща подготовка. По време на специализиращата подготовка студентите могат да поставят собствени акценти в подготовката си чрез избора на главни предмети. Придобитите знания се прилагат при разработването на дипломна работа, която най-добрите студенти могат да направят в Германия със стипендия от Германската служба за академичен обмен (DAAD). Абсолвентите получават диплома за бакалавър – инженер, респ. магистър – инженер на ТУ София, както и съответните дипломи на Карлсруйрския технологичен институт (KIT).

 

2. Квалификационна характеристика

Абсолвентите, завършили специалността Общо машиностроене на немски език получават образование, съответстващо на развитието на техническия прогрес и отговарящо на потребностите на практиката. Те притежават добри общотеоретични знания и умения и могат да ги прилагат при решаване на практически задачи. Те са подготвени в цялата широчина на машиностроенето, респективно на компютърните системи и технологии, за да могат да се приспособяват към промените в технологиите и да поемат разнообразни задачи.

Основните области на бъдещата им работа са всички заводи, институти и фирми на машиностроенето, електрониката, електротехниката и други отрасли на икономиката в изследванията и развитието на изделията, както и в производството им.

Други възможности за работа се предлагат в областта на организацията с функции по ръководенето, планирането, управлението и контрола, както и в областите на поддръжката и експлоатацията, материалното и енергийно стопанства, събирането и преработването на информацията и работата с персонала. Магистър-инженерите могат да заемат длъжности като конструктори, проектанти, научни сътрудници, специалисти по маркетинг и пласмент на продукцията, - по поддръжката и експлоатацията на техниката, ръководители на технически отдели и производствени звена, както и ръководители с по-висок ранг.

Те могат да заемат и съответни длъжности в банки, общински съвети, обществени организации и др. Те могат да развиват и самостоятелна дейност като експерти, рецензенти, консултанти и като свободни предприемачи и основатели на малки фирми.

Отличителни особености на методиката за подготовка по специалността Общо машиностроене, определяща профила на специалиста, са:

  • Възпитаване на способности за самостоятелна работа и отговорно отношение към поставените задачи. Това са качества, изисквани от всеки ръководител и особено търсени при разработване на нови продукти. Абсолвентите трябва да са се научили също така да работят системно като съблюдават икономическата ефективност. Те трябва да са в състояние да разкриват множеството на възможните решения и да намират оптималното като се отнасят критично към собствената си работа и оценяват последствията от техническия прогрес.
  • Особено значение се обръща на конструктивната подготовка на завършилите специалността. Умението да се конструира помага по-късно техническите проблеми в практиката да бъдат разбирани и решавани в дълбочина. При разработването на конструктивните проблеми може особено добре да се прилагат общотеоретичните знания за решаване на практическите задачи. Също така важни са и добрите технологични знания, тъй като ефективността на едно изделие зависи силно от производствения процес за изработването му.
  • Сериозно внимание се отделя на обучението по електроника и изчислителна техника, тъй като приложението им в съвременното машиностроене е извънредно широко.
  • Отличителна особеност на подготовката на студентите от специалност Общо машиностроене е обстоятелството, че всеки студент може да слага акценти във втората степен на обучението с възможност за голяма изборност на изучаваните дисциплини. По този начин от една страна може да се удовлетворят по-добре индивидуалните наклонности и планове за бъдеща работа на студентите, а от друга страна те се приучват да вземат важни решения за бъдещето си развитие и да носят отговорността за тях.

Съществено различие между обучението на студентите от специалност Общо машиностроене с други инженерни специалности е голямото значение, което се отделя на практическата подготовка. По време на обучението си те провеждат 24 седмици производствена практика, 10 от които в Германия.

 

3. Изисквания към студентите

Желаещите да се запишат в специалност Общо машиностроене на немски език кандидатстват в съответствие с общите правила за прием на студенти в ТУ - София за съответната учебна година. Кандидатите за обучение по тази специалност участват в конкурса за студент в ТУ наравно с кандидатите за другите специалности. Те полагат допълнително изпит по немски език. Издържалите изпита по езика участват в класирането за специалността. Неиздържалите езиковия изпит се класират само за други, посочени от тях, специалности.

От кандидат-студентския изпит по немски език се освобождават кандидатите, положили успешно Deutsches Abitur, или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenpruefung (ZOP), или TestDaF. При подаване на документите трябва да се представи оригинален документ, или нотариално заверено копие.

Сроковете за подаване на документи за кандидатстване се публикуват ежегодно в сайта и кандидатстудентския справочник на ТУ - София, в съответствие с правителствените и университетски решения по този въпрос.

 

4. Възможности за допълнителна квалификация

Студентите от специалността Общо машиностроене могат след бакалавърската степен при успех над добър 4,0 да се обучават в магистърска степен по същата специалност и/или по специалностите Индустриален мениджмънт или Стопанско управление към факултета и да получат съответните дипломи на германските университети - партньори.

Завършилите магистратура студенти от всички специалности на ФаГИОПМ могат да продължат и в докторантура както в ТУ София така и в университетите – партньори.