Направление Информатика

Специалност: Компютърни системи и технологии
ECST-Code:  
Образователно-квалификационна степен:  Бакалавър
Форма/форми на обучение:  
Продължителност на обучението:  
Завършване:
 • Бакалавър на ТУ-София
 • Бакалавър на ОФГУ Магдебург
Партнираща институция: Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Допускане до обучение:

Кандидатстването в бакалавърска програма „Компютърни системи и технологии (на немски език)“ във ФаГИОПМ се провежда според действащите за съответната година правила за кандидатстване в ТУ-София

Учебни планове:

 

Компютърни системи и технологии

Обучението за бакалавър и магистър се извършва съвместно с Ото Фон Герике Университет Магдебург. Фундаменталната подготовка съдържа дисциплини по математика и информатика, както и допълваща група от дисциплини по природни и инженерни науки. Специализиращата подготовка включва дисциплини, формиращи основата на компютърните системи и технологии, задълбочава знанията и уменията в избрани от студента специализиращи направления. Провежда се практика и се разработва бакалавърска съответно магистърска работа.
Абсолвентите получават диплома за бакалавър – инженер, респ. магистър – инженер на ТУ-София и съответната диплома на Ото Фон Герике Университет Магдебург при условие, че получат 30 кредитни точки като се обучават един семестър в Магдебург.

 

1. Общо за специалността

Обучението в специалност „Компютърни системи и технологии” за бакалавър е с продължителност 8 семестъра, като в този период се провежда и 20 седмична специализирана практика, интегрирана с разработване на дипломна работа, а за магистър – 3 семестъра. Следването включва фундаментална и специализираща подготовка. Фундаменталната подготовка съдържа дисциплини по математика и информатиката, както и допълваща група от дисциплини по природни и инженерни науки. По време на специализиращата подготовка се изучават задължително и свободно избираеми дисциплини, формиращи основата на компютърните системи и технологии, задълбочават се знанията и уменията в избрани от студента специализиращи направления, провежда се практика и се разработва дипломна работа. Абсолвентите получават диплома за бакалавър – инженер, респ. магистър – инженер на ТУ София, както и, съгласно подписаният на 17 април 2013 договор с ОфГУ Магдебург, германска диплома за съответната образователна степен.

 

2. Квалификационна характеристика
Предназначение на специалността

Компютърният инженер с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността Компютърни системи и технологии (на немски език) притежава много добри общотеоретични знания и умение да ги прилага при решаване на практически задачи. Той е подготвен да извършва проектантска, програмистка, производствена изследователска, организационно управленска и други дейности в областта на информационните технологии.
Основни звена, където ще се развива бъдещата му дейност за институти и фирми с ориентация в разработването и внедряването на компютърни системи, приложението на компютърни технологии в различни сфери и разработването на софтуерни продукти. Той може да заема длъжности: Проектант, програмист, консултант по въпросите на информационните технологии, ръководител от различен ранг или да работи като управител на собствена фирма.

Изисквания към подготовката на специалиста

Бакалавърът-инженер по Компютърни системи и технологии може:

 • да проектира, реализира и тества програмни продукти;
 • да прилага информационни технологии в различни сфери на материалния и нематериалния сектор;
 • самостоятелно да повишава знанията си и усъвършенства уменията си.

Теоретичните познания и практическите умения му позволяват да продължи образованието си за получаване на образователно-квалификационните степени магистър и доктор

Солидната езикова подготовка на Бакалавърът-инженер по Компютърни системи и технологии му позволява самостоятелно да поддържа контакти с чуждестранни партньори, да изготвя и публикува документи на чужд език, и да следи състоянието на предметната област в световен мащаб.

Обучението на специалиста се изгражда на базата на:

 • много добра общотеоретична и общо техническа подготовка;
 • много добра специализираща подготовка;
 • много добри познания по проектиране и реализиране на програмни продукти;
 • икономически знания в областта на управлението на информационни проекти и маркетинг;
 • солидна практическа подготовка, придобита чрез производствен стаж в водещи фирми.

Бакалавърът-инженер по Компютърни системи и технологии ползва писмено и говоримо 2 чужди езика – немски и английски.

Уменията на специалиста

Бакалавърът-инженер по Компютърни системи и технологии проявява инициативност, самостоятелност и отговорност при решаване на поставените задачи. Той може:

 • да формулира и решава комплексни задачи;
 • да намира оптимално решение на задачите като прилага задълбочените си общотехнически и специални познания;
 • да проектира, реализира и тества програмни продукти;
 • да анализира необходимостта и прилага информационни технологии в различни области;
 • да прилага получените знания по икономика при управлението на информационни проекти, на фирми или в маркетинга;
 • при организиране и управление на трудовия колектив да прилага знанията си по Социална комуникация;
 • да ползва езиковите си познания при професионалните си контакти.

3. Изисквания към студентите

Желаещите да се запишат в специалност Компютърни системи и технологии на немски език кандидатстват в съответствие с общите правила за прием на студенти в ТУ - София за съответната учебна година. Кандидатите за обучение по тази специалност участват в конкурса за студент в ТУ наравно с кандидатите за другите специалности. Те полагат допълнително изпит по немски език. Издържалите изпита по езика участват в класирането за специалността. Неиздържалите езиковия изпит се класират само за други, посочени от тях, специалности.

От кандидат-студентския изпит по немски език се освобождават кандидатите, положили успешно Deutsches Abitur, или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenpruefung (ZOP), или TestDaF. При подаване на документите трябва да се представи оригинален документ, или нотариално заверено копие.

Сроковете за подаване на документи за кандидатстване се публикуват ежегодно в сайта и кандидатстудентския справочник на ТУ - София, в съответствие с правителствените и университетски решения по този въпрос.

 

4. Възможности за допълнителна квалификация

Студентите от специалността могат след бакалавърската степен при успех над добър 4,0 да се обучават в магистърска степен по същата специалност и/или по специалностите „Индустриален мениджмънт” или „Стопанско управление” към факултета и да получат съответните дипломи на германските университети - партньори. Завършилите магистратура студенти могат да продължат и в докторантура както в ТУ София така и в университетите – партньори.